Būvdarbi

  • Buvdarbi„Apprime” būvē dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas, veic to rekonstrukcijas un atjaunošanas darbus. 

  • Būvdarbus izpildām saskaņā ar pasūtītāja izstrādātu būvprojektu, bet pirms būvdarbu uzsākšanas to izvērtējam un savlaicīgi informējam pasūtītāju par nepilnībām un iespējamām risinājumu alternatīvām, kuras var dot finansiālu un/ vai laika ekonomiju, bet nepasliktina būves kvalitāti un noturību.

  • Pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā nodrošinām pasūtītāju ar visu nepieciešamo izpildīto darbu dokumentāciju un garantijas laika garantiju saskaņā ar LR likumdošanu.